baloo

BALOO, s.r.o.,
so sídlom 925 84 Vlčany 1586, IČO: 51 051 320,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 40641/T

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľovi a zároveň Prevádzkovateľ týmto poskytuje Dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúva, nasledovné informácie v zmysle ust. § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorá odsúhlasila prijímanie informačných mailov na web stránke www.baloo.sk.

Prevádzkovateľom sa rozumie: BALOO, s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany 1586, IČO: 51 051 320, zap. v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 40641/T.

Osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou bude Prevádzkovateľ spracúvať v rozsahu potrebnom na plnenie práv a povinností mu vyplývajúcich z prípadného uzavretého zmluvného vzťahu (medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom) a/alebo obchodných podmienok Prevádzkovateľa, t.j. za účelom poskytovania objednaných služieb (obstaranie zájazdu) Prevádzkovateľom. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť poskytovanie služieb Prevádzkovateľom, ktoré má na základe uzavretého zmluvného vzťahu medzi nim a Dotknutou osobou poskytnúť Prevádzkovateľ Dotknutej osobe.

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané aj na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Prevádzkovateľa vyžadujú právne predpisy.

Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi Dotknutou osobou budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a po skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, najmä zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zoznam osobných údajov Dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo, druh a sken cestovného dokladu, víz, poistenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

Doba uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby alebo kritéria na jej určenie: Dotknutá osoba dáva súhlas na uchovávanie osobných údajov na dobu existencie práv a povinností Dotknutej osoby a Prevádzkovateľa vyplývajúcich z prípadného uzavretého zmluvného vzťahu medzi nimi a/alebo obchodných podmienok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných záväzkov a plnenie následných povinností po skončení zastupovania, ktorú stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovníctva, registratúru a podobne. Prevádzkovateľ je oprávnený v zmysle ust. § 10 zákona uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby dlhšie, a to ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie (Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Prevádzkovateľ po uplynutí doby a zániku účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikviduje.

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči Prevádzkovateľovi: na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú ňou poskytnuté osobné údaje spracúvané, požadovať opravu osobných údajov, ak zistí, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov; získať osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytla, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Prevádzkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami; požadovať obmedzenie spracúvania Prevádzkovateľom, ak zároveň Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich Prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie svojich nárokov; požadovať vymazanie poskytnutých osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; ak osobné údaje neboli získané od Dotknutej osoby, Dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov; podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa Dotknutá osoba domnieva, že jeho práva týkajúce sa poskytnutých osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná ul. č. 12, 820 07 Bratislava.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre Dotknutú osobu bez vplyvu ľudského posúdenia.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú a/alebo ktorých poveril spracúvaním osobných údajov, ide o poskytovateľov ubytovacích zariadení, letecké a prepravné spoločnosti, sprievodcov, ambasády, zastupiteľstva, spolupracujúce agentúry a/alebo cestovné kancelárie, poskytovateľov informačných systémov a cloudových platforiem, tiež spoločností poskytujúce služby v oblasti spracúvania účtovnej agendy, či iné osoby.

S ohľadom na druh a rozsah poskytovaných služieb Prevádzkovateľom, dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, ide zväčša o cieľové destinácie a tranzitné krajiny v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si túto listinu prečítala, jej obsahu porozumela a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísala. Dotknutá osoba vyhlasuje, že obsah tejto listiny v plnom rozsahu zodpovedá jej skutočnej vôli, ktorú prejavila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi, a to v rozsahu uvedenom v tomto súhlase. Daním súhlasu Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle zákona.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je vyhotovený v 2 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých Dotknutá osoba a Prevádzkovateľ obdržia po jednom rovnopise. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje prevzatie jedného rovnopisu súhlasu.